Därför gör meditation dig mer produktiv

MediteraKänner du igen dig i att inte få tillräckligt mycket gjort trots att du håller ett vansinnigt tempo? Då är det mycket troligt att du kan påverka din situation positivt genom att sitta ner och meditera dagligen. Har du dessutom svårt att fokusera, att prioritera det viktiga före det brådskande? Och värker dina axlar och din nacke så har du än mer behov av att lära dig att meditera. I den här artikeln kommer jag att gå igenom begreppen och den forskning som ger stöd för att meditation har en reell och mätbar inverkan på såväl mående som produktivitet.

Mindfulness, Yoga och Meditation

Det är inte alltid tydligt vad som menas med dessa begrepp. Den enklaste distinktionen är kanske ändå att yoga är mer förankrad i kroppslig rörelse än de andra två. Mindfulness och meditation kan ibland tyckas synonyma när vi ser till praktiken.

Mindfulness har en mer populariserad framtoning som har ett tydligare fokus på närvaro än meditationen har. Hur som helst är det inte alltid lätt att avgöra vad som är vad. Men frågan är om det ens är viktigt att göra sådana distinktioner. Huvudsaken är nämligen att det du gör fungerar för dig och ger dig de önskade effekter som du eftersträvar.

Jag ska försöka klargöra de distinktioner som jag upplever som väsentliga nedan. Det är mina personliga åsikter dessa distinktioner är baserade på.

Meditation

Meditation beskrivs av många som ett paraplybegrepp som rymmer många olika tekniker och metoder för att finna sanning genom ett ökat medvetande. En slags meditation är just mindfulness meditation. Den syftar till att öka individens fokus på nuet och att öka den medvetna närvaron. Meditation kan därför sägas rymma mindfulness samtidigt som meditation är någonting mer än mindfulness. Meditation förknippas också utanför den västerländska sfären ofta med mantran och den slags mässande sång som exempelvis tibetanska munkar utövar.

Mindfulness

Mindfulness handlar med andra ord om att lära individen att fokusera på nuet. Det handlar också om att bli mer medveten om relationen mellan det yttre och det inre. Mindfulness handlar till exempel om att lära individen att bli medveten om sina omedelbara reaktioner till händelser. Det är först när vi skapat ett sådant mellanrum mellan upplevelse och handling som vi ens har möjligheten att bryta våra vanemässiga handlingar och tankar.

Vill du fördjupa dig i skillnaden mellan meditation och mindfulness så föreslår jag en artikel på Medical Daily eller den här artikeln på Womans Health. Du kan också läsa någon av artiklarna på Medium, Mind Body Green eller den här artikeln på Yoga International.

Yoga

Yoga är även det en slags meditation och precis som meditation och mindfulness finns ett tydligt fokus på såväl andningen som på en ökad eller mer fokuserad närvaro. Yoga kan dessutom ses som en mer holistisk ansats då den väver samman meditation med kost och livhållning. Den så kallade klassiska yogan, Ashtanga yoga, binder samman flea element av buddhismens livshållning med meditationens strävan efter ett ökat medvetande.

För mer om skillnaden mellan meditation och yoga föreslår jag tre artiklar där de går igenom skillnaderna mellan yoga och meditation på lite olika sätt och ur lite olika perspektiv. Den första hittar du på hemsidan för The Yoga Institute, den andra är publicerad på Yoga Teacher Training och till sist finns det en översiktlig jämförelse i artikeln difference between yoga and meditation.

Summering

Med risk för att arbeta med allt för förenklade bilder tänker jag mig att man skulle kunna beskriva relationen mellan dessa aktiviteter så här.

  • Yoga inbegriper såväl kroppslig rörelse som meditationens strävan efter ett ökat medvetande i kombination med regimer för kost och den moraliska livsföringen som finns inom buddhismen.

  • Meditationen har ett mer singulärt fokus på glädje och välmående men inkluderar inte lika mycket som yoga gör. Det råder dock inget motsatsförhållande mellan dem, snarare är meditationen en mer renodlad mental träning.

  • Mindfulness kan i denna kontext beskrivas som en delmängd av meditationen då fokus främst ligger i att öka medvetenheten i stunden.

Denna beskrivning är inte på något sätt tänkt att vara värderande i så mån att den ena eller andra aktiviteten skulle vara bättre eller sämre än de andra. Det är mer ett försök att klargöra skillnader så att du som läsare ska vara medveten om vad det är jag lägger i begreppen. Jag är också medveten om att många har andra åsikter om skillnader och likheter. Speciellt om vi tar hänsyn till alla olika former av yoga, buddhism och meditation som finns.

Meditation & mindfulness i arbetslivet

En studie från 2018 som publicerades i frontiers in Psychology av Wendy Kersemaekers m.fl. beskriver preliminära resultat som pekar på att en intervention på en arbetsplats där de anställda tränades i mindfullness rapporterade ett förbättrat psykiskt mående samtidigt som de hade ökat sin produktivitet.

Totalt 425 deltagare ingick i studien och resultaten av studien är mycket intressanta då de fick statistiskt säkerställda resultat på en mängd olika mått. Bland annat minskade utbrändhed och upplevd stress. Samtidigt vittnade deltagarna om ett bättre allmänt mående, bättre stämning i teamet och i organisationen. Mått på produktivitet visade också att produktiviteten ökade. [1]

I en annan studie från 2012 beskriver Ruth Wolever m.fl. liknande resultat. Men förutom att rapportera om hur deltagarna själva upplever sig ha lägre stress och må bättre så visar hon och hennes kollegor att även blodtrycket och hjärtats rytm påverkades positivt av interventionen. [2]

En studie från 2016 i Sri Lanka visade liknande resultat samtidigt som deltagarna i studien även vittnade om att de kände sig lyckligare och att de hade mindre upplevelser av smärta. [3]

William Van Gordon och kollegor beskriver i en vetenskaplig artikel från 2017 hur de lyckats behandla arbetsnarkomani med hjälp av meditation. [4]

Tracy McCubbin och kollegor beskriver i sin artikel från 2014 hur ett positivt resultat som de fått i en studie om mindfulness fortfarande är giltigt ett år efter interventionen. [5]

Hur kan meditation och produktivitet hänga ihop?

Det kan tyckas vara långsökt att din produktivitet skulle kunna hänga ihop med huruvida du sitter med beneni kors och mediterar varje dag. Men vid en närmare blick är det faktiskt inte särskilt långsökt, tvärt om.

Meditation är tänkt att reducera stress och att skapa ett mentalt utrymme där du ur ett slags utifrånperspektiv kan betrakta dina tankar och känslor (helt utifrån är inte möjligt). Meditation, liksom buddhism, är dessutom väldigt fokuserad på frågor och introspektion.

Vad en sådan praktik öppnar upp för är med andra ord en möjlighet att ifrågasätta sina egna tankar, önskningar, känslor och mål. Meditation öppnar upp för en möjlighet att stanna upp och fråga oss om våra önskningar verkligen ligger i linje med våra mål.

Buddhismen utmärks med andra ord av att fråga varför vi har dessa mål snarare än hur vi kan nå dem. Buddhismens strävan efter denna form av introspektion och reflektion görs därför möjlig genom meditation och mindfulness.

Vi kan gå vidare och ifrågasätta våra mål, vad tjänar de till och för vems skull strävar vi efter det ena eller andra målet? Meditation är en möjlighet till kontemplation, reflektion och ifrågasättande. Det är en praktik som också tvingar oss att betrakta vår roll i det som händer runtomkring oss.

Eisenhowers matris

Den som har stött på Eisenhowers matris är väl medveten om att han skilde ut arbetsuppgifter som var viktiga från de som var brådskande. Många gånger ägnar vi oss åt det brådskande (det som vi tydligast uppfattar i vår vardag) men missar att arbeta på det som faktiskt är viktig. Det är ju de viktiga arbetsuppgifterna som gör skillnad och verkligen flyttar oss närmare målen. Klicka här för att läsa mer om Eisenhowers matris.

Ledarskap

Idag är det också många som talar om att en effektiv medarbetare behöver utöva ett ledarskap oberoende av om hen har en ledande roll eller ej. Självledarskap är en tillgång för alla verksamheter och kan också vara positivt för den medarbetare som medvetet utövar ett självledarskap.

För den som har en ledande roll är sambandet mellan reflektion och förmågan att stanna upp och tänka igenom saker innan hen handlar ovärderlig. En kortare artikel om självledarskap hittar du här.

Slutsats:

Stress leder till att vi agerar utan att fullt ut tänka och till att vi prioriterar fel. Stress ökar generellt risken att göra fel samtidigt som stress är en reell belastning på våra kroppar och vårt psykiska välmående.

Meditation är idag kanske det bästa sättet att hantera sin stress . Meditation ger dig även verktyg för att bli mindre reaktiv (styrd av din omgivning och händelser omkring dig) genom att öppna upp för introspektion, kontemplation och reflektion.

I snitt behöver du meditera ca 10 minuter om dagen för att kunna uppleva de effekter som de vetenskapliga studierna beskriver.

Vad har du för erfarenheter av mindfullness, yoga och meditation? Och tycker du att du har blivit hjälpt av att utöva det?

Fotnoter
1. A Workplace Mindfulness Intervention May Be Associated With Improved Psychological Well-Being and Productivity, Wendy Kersemaekers et al, 2018, Frontiers in Psychology.
2. Effective and Viable Mind-Body Stress Reduction in the Workplace, Ruth, Q, Wolever et al., 2012, Journal of Occupational Health Psychology
3. Improving Performance and Happiness Among Health Care Workers Through a Body-Mind Approach In a Healthcare Setting in Sri Lanka, M.W. Gunathunga, 2015, IOS press
4. Meditation Awareness Training For the Treatment of Workaholism, William Van Gordon et al., 2017, Journal of Behavioral Addictions
5. Mindfull-Based Stress Reduction in an Integrated Care Deleviery System, Tracy McCubbin et al., 2014, The Permanente Journal

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.